SmodCMS

Statut Niepublicznego Przedszkola w Gronkowie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Przedszkole jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (zaświadczenie nr SO/500-2/99 wydane przez Wójta Gminy Nowy Targ
2. Przedszkole działa w oparciu o niniejszy statut.
3. Ustawę z dnia 7 wrześni1991r.O Systemie Oświaty ( z późniejszymi zmianami) Dz. U. Nr 95,poz.425 z 1992r.
4. Prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
5. Zapewnia warunki każdemu dziecku do jego wszechstronnego rozwoju.
6. Realizuje programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oparty na obowiązującej podstawie programowej.

§ 2.

1. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole w Gronkowie Gronków 222 34-400 Nowy Targ

2. Nazwa w pełnym brzmieniu używana jest na pieczęciach.
Na rachunkach bankowych i innych dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest podanie adresu, NIP, nazwiska prowadzącej
3. Przedszkole prowadzi mgr Helena Kopeć zamieszkała Gronków 194

4. Osoba prowadząca przedszkole może je zlikwidować z końcem roku szkolnego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
5. Przedszkole mieści się w budynku należącym do Parafii Rzymsko- Katolickiej w Gronkowie pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty
w Krakowie.

7. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 3.

Źródłami finansującymi działanie przedszkola są:
1. Opłaty miesięczne rodziców tzw. partycypacja.
2. Dotacje z budżetu Gminy Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Sponsoring od osób prawnych i fizycznych.
4. Zasady korzystania z usług przedszkola i wnoszenia opłat ustala osoba prowadząca.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 4.
Celem Przedszkola jest:
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.
2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
3. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
4. Stwarzanie możliwości nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym.

§ 5.

Zadaniem Przedszkola jest:
1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
2. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń.
3. Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie.
4. Zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


 

§ 6.
Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi:
1. Cały rok szkolny z wyjątkiem wakacji letnich, okresu Świąt Bożego Narodzenia, Okresu Świąt Wielkanocnych, wszystkie soboty i inne dni ustawowo wolne od pracy.
2. W okresie ferii szkolnych placówka nie realizuje zadań określonych przez podstawę programową, organizuje więcej form rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

§ 7.
1. Przedszkole pracuje w godzinach: od godziny 7: 00 do godziny 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
2. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin
3. Czas pracy przedszkola w ciągu tygodnia wynosi 5 dni.

§ 8.
Ze względu na potrzeby środowiska lokalnego działania opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne mogą być prowadzone dla dzieci od 2,5 roku oraz dla dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, respektując przepis o możliwości uczęszczania do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 9.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora w porozumieniu z nauczycielem, który uwzględnia wymagania zdrowia dzieci, higieny pracy oraz postulaty rodziców.

§ 10.

1. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
2. Na życzenie rodziców i za ich zgodą prowadzone są zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego i religia

3. Zajęcia dodatkowe trwają:
a) u dzieci w wieku 3–4 lat — ok. 15 min.
b) u dzieci w wieku 5–6 lat — ok. 30 min.

4. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełna odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych) oraz za ich zgoda wyrażona na piśmie.

5. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC.

7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece.

 § 11.
1. W przedszkolu jest jeden odział dla dzieci od 2,5 do 5 lat.
2. Liczba oddziałów może być zwiększona do dwóch w zależności od potrzeb środowiska.
3. W przedszkolu może być zorganizowany oddział dla dzieci 6 – letnich objętych obowiązkowym jednorocznym oddziaływaniem przygotowującym do podjęcia nauki w szkole.
4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
5. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3 – 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

§ 12.
1. Dziecko może uczestniczyć na zajęciach religii, jeżeli w przedszkolu w ramach zajęć organizuje się naukę religii.
2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.
3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje (określone w odrębnych przepisach).

§ 13.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).

2.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

3. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.

4. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

5. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez, dyrektora placówki.

6. Wyjścia poza teren ogrodu przedszkolnego i poruszanie się w jego najbliższej okolicy muszą odbywać się z udziałem minimum dwóch osób dorosłych, a fakt wyjścia poza teren musi być odnotowany w ZESZYCIE WYJŚĆ

§ 14.
Szczegółową organizację wychowania, nauczanie i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz stanowi załącznik do rocznego planu pracy. Arkusz może być okazywany pracownikom kuratorium oświaty sprawującym nadzór pedagogiczny oraz pracownikom wydziału oświaty. Arkusz określa: liczbę dzieci, liczbę oddziałów, liczbę pracowników aktualnie świadczących pracę, czas pracy.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

§ 15.
1. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola to:
a) kolejność zgłoszenia do przedszkola
b) podpisanie umowy przez rodziców, opiekunów prawnych.
c) pierwszeństwo w przyjęciu maja dzieci z terenu Gminy Nowy Targ

2. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej:
a) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych).
b) po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej niezgłoszonej nieobecności dziecka.
c) z powodu niepłacenia czesnego za okres jednego miesiąca lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców.
d) gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

e) gdy dziecko zagraża swoim zachowaniem - zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci - z wykorzystaniem następującej procedury:

ustalenie strategii działania wewnątrz grupy przez nauczyciela, w celu zapobieżenia zagrożeniom;

 • pozyskanie do współpracy rodziców z jednoczesnym powiadomieniem osoby prowadzącej przedszkole;

 • zasięgnięcie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • powiadomienie organu nadzoru pedagogicznego.

 • f) gdy rodzice ( prawni opiekunowie) nie przestrzegają obowiązującego w przedszkolu prawa wewnętrznego.

3. Ustala się także procedurę rozpatrywania skarg rodziców dotyczących spraw innych niż organizacyjna strona funkcjonowania Przedszkola.

Ma ona następujący przebieg :

 • podjęcie starań rozwiązania problemu wewnątrz grupy;

 • powiadomienie osoby prowadzącej Przedszkole;

 • ustalenie procedury postępowania wspólnie z zainteresowanymi rodzicami;

 • powiadomienie organu nadzoru pedagogicznego o niemożności rozwiązania problemu.

4. Informację o skreśleniu dziecka z listy chodzących do przedszkola przesyła się rodzicom (prawnym opiekunom ) drogą pisemną.

5. Ustala się także procedurę odwołania do osoby prowadzącej przedszkole.

  ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
§ 16.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym.
2. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
4. Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
5. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.
6. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych.
7.Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
8. Poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej.
9. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
10. Respektowania jego naczelnej potrzeby - ZABAWY.

§ 17.
Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w:
1. Przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej.
2. Poszanowaniu odrębności każdego członka grupy, poznawaniu i poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy.
3. Przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości.
4. Uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach.
5. Pomaganiu młodszym i słabszym kolegom.
6. Przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

§ 18.
1.Rodzice mają prawo do:
a) Uzgadniania kierunków i zakresu zadań realizowanych w Przedszkolu.
b) Znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola i z miesięcznych planów pracy w danym oddziale oraz Programu Wychowania Przedszkolnego.
c) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego wychowania i rozwoju.
d) Stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych.
e)Wyrażania swoich opinii o pracy przedszkola, służących podnoszeniu jakości tej pracy.
f) Wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.

2.Obowiązkiem rodziców jest:

a) Systematyczne współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.
b) Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem grupowym dzieci w wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym.
c) Przestrzeganie zasad zawartych w umowie.

d) Przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.
e) Zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.
f) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną.

 • Upoważnienie powinno zawierać  imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego .Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 • Upoważnienie powinno  być dostarczone   osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać  w dokumentacji przedszkola.

 • Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określona osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

 • Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnia będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.

 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.

 • Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 • W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

 • Rodzice ( opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 19.

Organami przedszkola są: Dyrektor Przedszkola.

§ 20.
Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1. Kierowanie i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz..
2. Wyznaczenie nauczyciela, powierzenie funkcji zastępcy polegającej na pomocy w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz przejęciu obowiązków dyrektora w przypadku jego nieobecności.
3. Planowanie, organizowanie nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:
a) tworzenie warunków do realizacji procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego: analizowaniem, diagnozowaniem i ocenianiem efektu pracy nauczycieli w zakresie wybranych obszarów: stopień realizacji zadań z planu rocznego, korelacja planu rocznego i planami miesięcznymi, stopień realizacji celów procesu dydaktycznego, znajomość wychowanków, współpraca ze środowiskiem,
c) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
d) organizowanie środków i przeprowadzanie prac remontowo-konserwacyjnych,
e) zapewnienie kadrowych, organizacyjnych i materialnych warunków do realizacji zadań wynikających z Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN,
f) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, załatwianie spraw osobowych pracowników,
g) przyjmowanie dzieci do przedszkola oraz skreślanie ich z listy w związku z nie wypełnianiem warunków umowy przez rodziców,
h) realizowanie wniosków, próśb i życzeń rodziców,

i) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego,
j) organizowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez ODN.


ROZDZIAŁ VIII

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
 

§ 21.
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1.Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
2.Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego bezpieczeństwo.
3.Wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy.
4.Organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:
a) zajęcia otwarte 1 raz w roku,
b) zebrania ogólne 2 razy w roku,
c) konsultacje indywidualne,
d) organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków rodzin.
6. Organizować i prowadzić proces opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe określone przez MEN.
7. Korzystać w realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczego innowacyjnych koncepcji innowacyjnych i eksperymentalnych oraz z dorobku naukowego pedagogów przeszłości z ukierunkowaniem na:
a) rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,
b) rozwijanie szacunków dla praw człowieka i jego swobód,
c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka,
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu tolerancji i zrozumienia pokoju, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,
e) rozwijania poszanowanie środowiska naturalnego,
8. Współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną by wspomagać rozwój dziecka.
9. Wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.
10. Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami.
11. Dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w formach proponowanych przez ODN i podejmowaniu studiów.
12. Efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi.
13. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
14. Dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną.
15. Tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i pracy przedszkola.
16. Wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi.

§ 22.
Nauczyciel ma prawo do:
1. Wyboru programu wychowanie w przedszkolu.
2. Tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą osoby prowadzącej przedszkole.
3. Stosowania w realizacji zadań programowych wyboru takich metod nauczania i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, która uznane zostały przez współczesną naukę pedagogiczną oraz do wyboru podręczników i innych pomocy naukowych zatwierdzonych do użytku przez MEN.
4. Uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, innych instytucji oświatowych i naukowych.
5. Korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe środki.
6. Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

§ 23.
Do podstawowych zadań nauczyciela-katechety należy:
1. Realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościele Kościoła katolickiego i głoszenie Słowa Bożego.
2. Kształtowanie osobowości chrześcijańskiej dzieci odwołując się do ich aktualnych doświadczeń.
3. Wychowywanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.
4. Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka.
5. Kształtowanie u dzieci wrażliwości na krzywdę ludzką.

§ 24.
Zakres obowiązków pracowników obsługi określa osoba prowadząca przedszkole.

Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest :

1.Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe  w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela

2. Pełnić stałą opiekę nad powierzonymi jej dziećmi

3.Utrzymywać w czystości zabawki oddziałowe oraz przydzielone pomieszczenie

4. Pomagać nauczycielce w organizowaniu zajęć i zabaw.

Do obowiązków woźnej należy:
1. Sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,
2. Bezpieczne i estetyczne podanie posiłków dzieciom,
3. Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
4.Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu poprzez korzystanie z niego zgodnie z instrukcją
5. Wykonywanie generalnych porządków przynajmniej raz w miesiącu.
6. Mycie zabawek, stołów, krzesełek z użyciem środków dezynfekujących
7. Zmianę ręczników według potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu.
8. Dbanie o szczególną czystość obowiązków umywalni dziecięcej obowiązków sanitariatów obowiązków użyciem środków dezynfekujących zgodnie obowiązków instrukcją instytucji sanitarnych
9. Spełnianie czynności opiekuńczo- obsługowych wobec dzieci
10. Wykonywanie innych czynności wynikających obowiązków organizacji pracy zleconych przez dyrektora.

Do obowiązków kucharki należy:
1. Przygotowanie posiłków właściwych pod względem kalorycznym, smakowym i estetycznym w higienicznych warunkach,
2. Porcjowanie posiłków przeznaczonych dla dzieci i personelu,
3. Zabezpieczenie pobranych z magazynu gotowych produktów przed zepsuciem,
4. Ścisła współpraca z dyrektorem, nauczycielem i woźną oddziałową
5. Dopilnowanie, by w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.
6. Utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych.
7. Systematyczne sporządzanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami i zaleceniami instytucji sanitarnej.
8. Mycie naczyń kuchennych zgodnie z obowiązującą instrukcją.

§ 25.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są na zasadach określonych przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTACJA PRZESZKOLA

§ 26.
Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego:
1.Plan pracy przedszkola.
2.Miesięczne plany pracy oddziału.
3.Dzienniki zajęć.
4.Arkusz organizacyjny.
5.Książka kontroli sanitarnej.

§ 27.
W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej:
1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
2. Umowy z rodzicami.
3. Akta osobowe pracowników placówki.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.
1. Zmiany do Statutu wprowadza się w formie aneksów.
2. Zmian w statucie dokonuje osoba prowadząca

3. Osoba prowadząca może uchylić dotychczas nadany statut i nadać nowy zgodnie z art., 84 ust. 1 Ustawy z dnia 7.09.91 O Systemie Oświaty.

§ 29.
Niniejszy Statut anuluje zapisy z poprzedniego Statutu

§ 30.
Niniejszy Statutu Przedszkola prowadzonego przez mgr Helenę Kopeć wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania niniejszego statutu:

Ustawa Konstytucyjna z dn. 17.10.92 (Dz. U. nr 82, poz. 426).
Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. Nr 120/91, poz. 526, 527).
Ustawa z dnia 7.09.91 O Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 (z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 625) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)