SmodCMS

Program wychowawczy Niepublicznego Przedszkola w Gronkowie

Cele

 

 1. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń .
 1. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania .
 1. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 1. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań .
 1. Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo .
 1. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA” .
 1. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 1. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych .

 1. Wychowanie oznacza dla nas:

 1. zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 2. kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,
 3. kształtowanie zasad kultury osobistej,
 4. poznawanie swoich praw i obowiązków,
 5. poznanie własnych uczuć i stanów emocjonalnych
 6. dostrzeganie siebie i swoich mocnych stron,
 7. rozwijanie samodzielności, pracowitości,
 8. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 9. uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka

 1. Podjęte działania wychowawcze w grupie mają:

   1. rozwijać umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
   2. uczyć właściwych zachowań wobec innych,
   3. uczyć sposobów komunikacji i porozumiewania się,
   4. uczyć dyskutowania i dochodzenia do kompromisu,
   5. wpajać zasady i normy życia społecznego,
   6. kształtować umiejętności rozwiązywania konfliktów,
   7. eliminować agresję,
   8. rozwijać postawę szacunku dla dobra wspólnego,
   9. rozwijać empatię i wrażliwość na problemy środowiska gotowość do niesienia pomocy innym

10.uczyć postawy asertywnej wobec zagrożeń.

 1. Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców w wypełnianiu ich obowiązków. Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka dbamy jednocześnie by:

   1. rodzice byli współorganizatorami i uczestnikami życia w przedszkolu
   2. by wzajemne kontakty charakteryzowała szczerość i otwartość
   3. rodzice w razie potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc
   4. rodzice mieli pełną informację na temat instytucji i form pomocy rodzinie zagrożonej przemocą.

 1. Program wychowawczy jest realizowany dzięki:

   1. zajęciom dydaktycznym
   2. codziennym działaniom zmierzającym do stworzenia przyjaznego klimatu i pomaganiu dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności przedszkolnej
   3. prezentowaniu własnej postawy i wzorów właściwego zachowania
    • odpowiedzialności
    • samokrytycyzmu
    • fachowości i rzetelności
    • zaangażowania i sumienności
    • życzliwości i przyjaźni wobec wychowanków
    • kultury osobistej i opanowania


CELE SZCZEGÓŁOWE

 

  1. Wychowankowie naszego przedszkola mogą:
 1. uzyskać fachową opiekę pedagogów
 2. uzyskać pomoc w realizacji indywidualnej drogi rozwojowej
 3. rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez nauczycieli
 4. znaleźć fachową i dyskretną pomoc lub poradę w swoich kłopotach

  1. Rodzice wychowanków mogą
 1. uzyskać opiekę dla swojego dziecka w przyjaznym, bezpiecznym przedszkolu
 2. oczekiwać stymulowania rozwoju dziecka
 3. spodziewać się atmosfery sprzyjającej powstawaniu wspólnoty nauczycieli i dzieci.
 4. systematycznie zasięgać informacji o sytuacji dzieci i przedszkola
 5. uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez przedszkole ( także zgłaszać własne propozycje spotkań)
 6. uzyskać pomoc w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie

  1. Nauczyciele naszego przedszkola mogą:
 1. systematycznie poszerzać swoją wiedzę fachową
 2. wzbogacać własny warsztat pracy wychowawczej
 3. zwracać się do rodziców po pomoc w przygotowaniu imprez i realizacji prac na rzecz przedszkola
 4. oczekiwać ze strony rodziców by zachęcali dzieci do aktywności na terenie przedszkola.

Oczekiwane rezultaty
Program wychowawczy spełni swe zadanie jeśli nasz absolwent będzie:

W zakresie kultury osobistej:

 1. Używał form grzecznościowych
 2. Stosował zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”
 3. Okazywał szacunek dorosłym
 4. Będzie serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych)

W zakresie bezpieczeństwa:

 1. Będzie czuł się akceptowany przez innych
 2. Potrafił dzielić się swoimi wątpliwościami
 3. Okazywał swoje uczucia, potrafił mówić o nich
 4. Dostrzegać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych
 5. Potrafił mówić czego się boi
 6. Będzie zawsze wysłuchany

W zakresie zdrowia:

 1. Hartował swój organizm
 2. Brał udział w zabawach, spacerach
 3. Mówił umiarkowanym głosem
 4. Znał zasady zdrowego stylu życia
 5. Dbał o higienę
 6.  

W zakresie współżycia w grupie

 1. Wyrażał swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały
 2. Zwracał się z problemem do nauczyciela
 3. Nie będzie obrażał się
 4. Nie będzie agresywny; inaczej: nie bije rówieśników
 5. Bawił się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 6. Będzie koleżeński
 7. Będzie znał konsekwencje swojego działania.

PLAN DZIAŁANIA

Działania bieżące:
Określenie praw dziecka.
Prawa dziecka w naszym przedszkolu:
Dziecko ma prawo do:

 1. Akceptacji takim jakie jest,
 2. Miłości
 3. Szacunku,
 4. Zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych
 5. Nienaruszalności cielesnej,
 6. Poszanowania własności
 7. Opieki i ochrony,
 8. Spokoju, samotności gdy tego potrzebuje,
 9. Wyrażania niezadowolenia,
 10. Przeciwstawiania się temu, co jest dla niego przykre,
 11. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 12. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 13. Zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
 14. Przebywania w śród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
 15. Badania i eksperymentowania,
 16. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 17. Do znajomości swoich praw

2.Określenie obowiązków

Obowiązki dzieci w naszym przedszkolu:

 1. Szanowanie praw innych dzieci i dorosłych,
 2. Przestrzeganie ustalonych umów i zasad,
 3. Porządkowanie miejsca zabawy i pracy,
 4. Respektowanie poleceń dorosłych,

3.Określenie norm współżycia w grupie:

1. Zawieranie umów, ustalenie zasad dotyczących:

 • bezpieczeństwa
 • sposobów korzystania z urządzeń przedszkola,
 • sposobów korzystania z zabawek, pomocy, materiałów
 • sposobów traktowania cudzej własności ,
 • wspólnej zabawy
 • udziału w zajęciach
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

2. Komunikaty dotyczące norm musza być jednoznaczne i niezmienne
3. Wymagania dotyczące przestrzegania norm musza być konsekwentnie realizowane i egzekwowane,

4. Opracowanie systemu kar i wyróżnień:

 1. Formy kar:
 • upomnienie,
 • czasowe wyłączenie z zabawy

 1. Formy nagrody:
 • pochwała,
 • odznaka,
 • order,
 • dyplom


5. Współpraca z rodzicami

 1. ogólne zebrania rodziców na początku roku szkolnego,
 2. zebrania rodziców w grupach,
 3. zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 4. spotkania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych
 5. współdziałanie podczas przygotowywania imprez
 6. pedagogizacja rodziców

6.Ewaluacja programu

 1. Karty obserwacji dzieci.
 2. Dokumentacja prowadzonych zajęć z dziećmi i rodzicami.
 3. Ankiety kierowane do rodziców i nauczycieli